Algemene voorwaarden

__________

  • Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.

  • Huidige overeenkomst wordt afgesloten in de vaste vestigingsplaats van de verkoper, zijnde op het adres: Kerkstraat 174, 1851 Humbeek.

  • Partijen verbinden zich hoofdelijk tot het nakomen van hun verbintenissen.

  • Beding van eigendomsvoorbehoud: De aannemer/verkoper behoudt zich de volle eigendom voor van alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele aannemings- of verkoopsom.

  • De voorzien uitvoeringstermijnen kunnen door beide partijen en binnen redelijke grenzen gewijzigd worden voor zover hiertoe een grondige reden wordt aangetoond, zoals daar bijvoorbeeld kunnen zijn: ernstige ziekte van partijen of hun familieleden en personeel, langere leverings- of uitvoeringstermijnen van derden, onverwachte omstandigheden die de uitvoering van het werk vertragen enz.

  • De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 40 dagen, te tellen van datum der offerte.

  • Alle facturen zijn in principe contant betaalbaar tenzij anders overeen- gekomen. In dit laatste geval dient de factuur binnen de 7 dagen na aanmaak van deze betaald te worden. In elk geval zijn de bankkosten ten laste van de betalende partij. In geval van niet-tijdige betaling loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1% per maand. Tevens zal er een schadevergoeding wegens wanbetaling verschuldigd zijn, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% van de hoofdsom met een minimum van 75€. Tevens is Huysmans-De Backer bvba in dit laatste geval gerechtigd om het dossier over te maken aan een extern invorderingskantoor. De kosten van deze externe procedure zullen volledig ten laste zijn van de verwerende partij.

  • In geval van opzeg van de overeenkomst, door de koper, is ten titel van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 1/3 van de overeengekomen prijs, met als minimum de reeds betaalde prijs of voorschot.

  • In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de Rechtbanken te Brussel bevoegd, of deze van de woonplaats van de verwerende partij.

  • De aannemer voorziet zijn aansprakelijkheid tot materiele schade tot 125000 euro. Indien er projecten dit te boven gaan, is de koper zelf verantwoordelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten.